Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Tie prijíma kupujúci v momente ukončenia objednávky na našom internetovom obchode www.ninatextil.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Zdenka Kutajová – NINA
Stredná Revúca 362
034 74  Liptovské Revúce

IČO: 33029091
DIČ: 1020484828
IČ DPH: SK1020484828

Sme platcami DPH.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK9709000000000056747816

Prevádzka:
Stredná Revúca 339
034 74 Liptovské Revúce
Na tejto adrese je možné tovar osobne prevziať, reklamovať alebo vrátiť od pondelka do piatka v čase od 7:00-15:00.
Telefón: +421905479675
Email: kutajova@ninatextil.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor  výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130,  041/724 58 68
fax č.: 041/ 7632 139

Práva a povinnosti predávajúceho:

 • predávajúci je povinný  dodať na základe záväznej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, v prípade, že plnenie záväznej objednávky nie je možné a inak sa nedohodne s kupujúcim (väčšinou z dôvodu nedostupnosti tovaru na sklade).
 • ak predávajúci z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • predávajúci má možnosť odmietnuť objednávku v prípade, že kupujúci neplní svoj záväzok prebrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 • predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Práva a povinnosti kupujúceho:

 • kupujúci je povinný uviesť správnu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.
 • kupujúci je povinný prebrať objednaný tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov za poštovné.
 • kupujúci je povinný v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými

2. Objednanie tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže nakupovať v našom internetovom obchode nonstop a to priamo, bez akejkoľvek elektronickej registrácie. K uzatváraniu jednotlivých kúpnych zmlúv dochádza po uzatvorení záväzných elektronických, prípadne telefonických, emailom zaslaných objednávok kupujúceho.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom.

Po úspešnom odoslaní objednávky Vám odošleme informačný email o prijatí objednávky na email, ktorý ste uviedli v objednávkovom formulári. Informačný email bude obsahovať podrobný súpis objednaného tovaru, číslo objednávky, pod ktorým bude Vaša objednávka vybavovaná a evidovaná.

3. Storno objednávky

Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku do 24 hodín pred jej záväzným potvrdením. Objednávka musí byť zrušená telefonicky (0905479675) alebo emailom (kutajova@ninatextil.sk). Kupujúci je povinný uviesť číslo stornovanej objednávky.

Ak už bol objednaný tovar odoslaný, musí ho kupujúci prebrať a na svoje náklady nám ho pošle späť. V prípade, že kupujúci už uhradil tovar bankovým prevodom, budú mu peniaze zaslané na účet najneskôr do 15 dní.

 4. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

 • Kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo Vášho účtu, na ktorý Vám máme peniaze vrátiť.
 • Zaslať tovar späť na adresu predávajúceho (Zdenka Kutajová, Stredná Revúca 339, 034 74 Liptovské Revúce) štandardnou zásielkou, nie ako dobierka.
 • Uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné).
 • Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale a nesmie byť používaný.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: Predaj tovaru vyrobeného na mieru podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Vzor: Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Adresa predávajúceho
Zdenka Kutajová
Stredná Revúca 339
034 74  Liptovské Revúce

Adresa kupujúceho
(vyplňte Vaše meno, priezvisko, poštovú adresu)

Dnešný dátum: (uveďte dátum vyplnenia formuláru)

VEC

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Dolupodpísaná/ý (uveďte Vaše meno a priezvisko) Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento druh tovar:
(vypíšte tovar, ktorý vraciate a číslo objednávky alebo faktúry na základe ktorého vám bol tovar zaslaný)

Dôvod vrátenia tovaru:
(dobrovoľný údaj, ktorý slúži na vylepšenie našich služieb/produktov)

Dátum objednania tovaru:
(uveďte dátum)

Dátum doručenia tovaru:
(uveďte dátum)

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu + bankové spojenie:
(uveďte číslo účtu, na ktorý Vám majú byť vrátené peniaze za tovar + názov banky)

S pozdravom
(uveďte Váš podpis)

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu:

– hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

– náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. Dodanie tovaru a spôsob doručenia

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar v objednanom množstve a kvalite.

Dodacia doba na objednaný tovar, ktorý je skladom sú 2 – 3 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

V prípade, že tovar na sklade nie je, predávajúci bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať do 24 hodín a doba dodania sa väčšinou predlžuje do 7 pracovných dní. V prípade, že tovar bol zadaný do výroby, je dodacia doba dohodnutá individuálne s kupujúcim.

Spôsob doručenia objednaného tovaru riešime prostredníctvom kuriérskej služby SPS alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Predávajúci odošle tovar na adresu uvedenú v záväznej objednávke realizovanej kupujúcim a taktiež ručí za riadne zabalenie objednávky. Povinnosťou kupujúceho je pri prevzatí tovaru skontrolovať, či balík nie je poškodený. Tovar nie je možné reklamovať z dôvodu fyzicky poškodeného balíka.

Objednaný tovar bude zasielaný výlučne len v rámci územia Slovenskej republiky.

6. Platobné podmienky a poštovné

Na našom internetovom obchode si môžete vybrať z týchto 3 možností ako za svoju objednávku zaplatíte:

 • bankovým prevodom (platba vopred na účet)
  Za tovar zaplatíte ešte pred jeho odoslaním prevodom peňazí na účet.
  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  vo formáte IBAN: SK9709000000000056747816
  Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.
 • dobierkou
  Za tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí od dopravcu. Za tento spôsob platby sa účtuje poplatok 0,99€.
 • hotovosťou
  Tento spôsob platby je možné uskutočniť len v prípade osobného odberu tovaru u nás na prevádzke (Stredná Revúca 339, 034 74 Liptovské Revúce), od pondelka do piatka, v čase 7:00-15:00.

Ako formu dopravy si môžete zvoliť Slovenskú poštu alebo kuriérsku službu SPS.
Poštovné pri doprave Slovenskou poštou je 4,80€.
Poštovné pri doprave kuriérskou službou SPS je 4€. Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Predávajúci ručí za vhodné a bezpečné zabalenie objednávky. Pri  prevzatí tovaru má kupujúci povinnosť skontrolovať, či je balík v poriadku a nie je poškodený. V prípade ak je balík poškodený, odporúčame zásielku neprevziať a vzápätí nás a kuriérsku spoločnosť informovať.

Pri objednávke nad 59€ je poštovné zadarmo.

7. Ceny tovaru

Na našej internetovej stránke www.ninatextil.sk sú všetky ceny uvedené vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Základným platidlom je mena euro.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa však nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
Ceny uvedené na internetovej stránke www.ninatextil.sk platia výhradne pre objednávky podané elektronicky cez e-shop alebo objednávky podané e-mailom. Na prevádzke sa môžu ceny produktov líšiť od ceny uvedenej na našej internetovej stránke.

8. Záruka a reklamácia tovaru

Na nami dodávaný textilný tovar platí zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail alebo telefonicky. Kupujúci je povinný produkty pri ich prevzatí prehliadnuť a zistiť prípadné vizuálne vady a poškodenia. Za vady vzniknuté doručovateľskou službou neručíme. Dodaním tovaru a teda splnením objednávky sa rozumie moment, v ktorom je výrobok odovzdaný prepravcovi.

Pri reklamovaní tovaru postupujte nasledovne:

 • Telefonicky alebo e-mailom nás oboznámte s úmyslom reklamovať náš tovar.
 • Zašlite tovar poštou na našu adresu. Kupujúci v plnej výške hradí náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu.
 • V balíku uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu a doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.
 • Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

9. Ochrana osobných údajov

Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Preto sa pri používaní Vašich osobných údajov riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci považuje osobné údaje kupujúceho za dôverné a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne a kladné vybavenie Vašej objednávky (napr. dopravcom pri dodávaní tovaru).
Zaslaním objednávky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely zásielkového obchodu www.ninatextil.sk.

10. Alternatívne riešenie sporov – ARS

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kutajova@ninatextil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ – právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci – spotrebiteľ – môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie objednaného tovaru v rámci dohodnutej dodacej lehoty, za cenu tovaru v čase objednávky, za bezpečné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou SPS, Slovenskou poštou alebo za prípadné poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou SPS, Slovenskou poštou. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na našej internetovej stránke www.ninatextil.sk.

VOP sú platné od 15.4.2018.